Xerox WC5225-5230

● ความเร็ว      25-30 แผ่น/นาที

● เวลาอุ่นเครื่อง      ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

● เวลาการถ่ายเอกสารแผ่นแรก      น้อยกว่า 45 วินาที

● ขนาดกระดาษ      ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

● ความละเอียด     600 x 600dpi

● อัตราย่อ-ขยาย      ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

● ช่องบรรจุกระดาษ      ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

● หน่วยความจำ      512MB

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Xerox WC5225-5230”

Your email address will not be published. Required fields are marked *